Mackens vänner deltar aktivt i verksamheten – inte mins som mentorer i företagarskolan.

Erfarna ekonomer och entreprenörer är aktiva mentorer i företagarskolan.

Mackens företagsmentorer

Ingen människa kan på egen hand klara allt.
Man behöver hjälp och stöd, goda råd och ett bra nätverk.
På Macken får varje företagselev en egen mentor som hjälper till
med myndighetskontakter, med att hitta lokal, med rådgivning och
nätverk. Mentorn är det bollplank varje ny företagare behöver. De flesta
av våra mentorer har lång egen erfarenhet av företagande. De ställer upp
som mentorer för att de vill dela med sig av sina kunskaper. Mentorerna
organiseras genom Mackens frivilligorganisation: Mackens vänner.
Oftast träffar du mentorn på tu man hand, men vi har också större
mentorsmöten då flera mentorer finns på plats för att gemensamt
hjälpa en entreprenör med problemlösningar. Några av mentorerna
har specialkunskaper, exempelvis vad gäller livsmedelsregler eller
skattelagstiftning.
Mentorsarbetet är navet och den äldsta delen av Mackens företagscenter.